Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ja-Ty-My”

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

Powiatowym Konkursie Plastycznym

Ja-Ty-My

dla dzieci pod honorowym patronatem

Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego

oraz Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

JA-TY-MY”

§1

Cele Konkursu

1. Celem konkursu jest budowanie postawy tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami:

  • zauważenia ich obecności wśród nas;
  • zrozumienia;
  • empatii;
  • akceptacji.

– przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnień dotyczących niepełnosprawności;

– promowanie poprzez pracę plastyczną integracji społecznej.

2. Konkurs jest przeprowadzony z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który jest obchodzony w 3 grudnia.

§2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Warsztat Terapii Zajęciowej „Ja-Ty-My” w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi.

2. Adres organizatora:

Warsztat Terapii Zajęciowej „Ja-Ty-My” w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi;

ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew

tel: 46 863 26 39

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji o konkursie:

Kierownik WTZ Piotr Pętlak – tel. 604-268-879

4. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego oraz Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta.

§3

Założenia organizatora

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wśród uczniów tych szkół, w trzech kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas I – IV

2) uczniowie klas V – VIII

3) szkoły ponadpodstawowe

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każda osoba musi wraz z pracą wypełnić kartę zgłoszenia do konkursu – załącznik nr 1.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na polach eksploatacji takich, jak np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji wolontariatu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe muszą podpisać zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) – załącznik nr 2.

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

8. Prace należy dostarczyć do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ja-Ty-My” do 26.11.2021 r. włącznie.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez jury do dnia 3.12.202 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *